هنگامی که بچه ها از ما اطاعت نکرده یا حرف گوش نمیدهند در حقیقت از چه رفتاری استفاده میکنند