معرفی :

 

دكتر بهروز نيكنام متخصص مغز و اعصاب(نورولوزى) فارغ التحصيل ااز دانشگاه تهران در رشته طب عمومى واز دانشگاه اصفهان در طب تخصصى در رشته مغز و اعصاب است وى داراى بورد تخصصى در زمينه بيماري هاي اعصاب من جمله بيماري هاي ميلين زداى مغزى مثل ام اس - الزايمر و پاركينسون مى باشد هم چنين بر روى بيماريهاى عضلانى - سرگيجه-سر دردو ديسك هاى ستون مهره ها كار هاى فراوانى كرده است٠ضمناًدر زمينه ى نورو الكترو دياگنوزيس و نورو سونو لوژى داراى تاييديه هاى علمى داخل و خارج از كشور است كه شامل نوار مغزى و نوار عصب و عضله و پتانسيل فرا خوانده بىنايى و شنوايىو حسى و سونوگرافى عروق مغز و گردن است٠ضمناً در زمينه تكنيك هاى تحريك مغناطيسى مغزى و نورو فيد بك و ليزر نيز تسلط كامل دارد .